Drodzy Rodzice!

Mamy przyjemność ogłosić, że od 10 września ruszają zapisy uzupełniające do grup średniaków i starszaków w naszym Żłobku na Zielonej Dolinie (Oddział Targowa 3).

Dla pierwszych 10 zgłoszeń oferujemy super promocje! Ilość miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy!

Dodatkowo do końca września 2020 roku WPISOWE za 0zł!

Kochani Rodzice naszych Żłobkowiczów i Przedszkolaków!

W związku z uruchomieniem naboru uzupełniającego do naszych grup, mamy dla Was wyjątkową ofertę.

Za każdą poleconą przez Państwa osobę, która zdecyduje się zapisać do nas swoje Dziecko, otrzymacie rabat 100zł na czesne w kolejnym miesiącu.

Nie ma limitu poleceń, za każdą następną osobę, polecający otrzymuje 100 zł rabatu na następne czesne.

I to nie wszystko, osoba Polecona również otrzyma rabat 100 zł na pierwsze czesne. 

Promocja trwa do 10 października 2020 roku.

                                                                   Regulamin promocji: “Poleć nas znajomemu”

                                                                                               § 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej o nazwie „Poleć nas znajomemu” (dalej jako: „Promocja”).

2. Organizatorem Promocji, jest Little People Niepubliczny Żłobek Montessori, NIP: 7642571587, oraz Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Little People NIP: 7642696739 (dalej jako „Organizatorem”).

3. Celem Promocji jest poszerzanie kręgu odbiorców informacji o ofercie żłobków i przedszkola z oferty Organizatora oraz zwiększenie ilości zapisów do żłobków i przedszkola Organizatora.

4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 10 września 2020 r. do 10 października 2020 r.

5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.-Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380, dalej – „KC”).

6. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

                                                                                                            § 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Nagrodzie lub Nagrodach – należy przez to rozumieć nagrody przeznaczone dla uczestników Promocji ufundowane przez Organizatora, o których mowa w Regulaminie;

2. Osobie Poleconej – należy przez to rozumieć Uczestnika Promocji, który w wyniku polecenia przez Polecającego zawiera z Organizatorem umowę o świadczenie usług w żłobku bądź przedszkolu Organizatora;

3. Polecającym – należy przez to rozumieć Uczestnika Promocji będącego klientem Organizatora (rodzicem, którego dziecko jest już zapisane do żłobka lub przedszkola Organizatora);

4. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która bierze udział w Promocji a także Polecającego i Osobę Poleconą łącznie;

5. Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług w żłobku bądź przedszkolu zawartą pomiędzy Organizatorem a Osobą Poleconą

                                                                                                                § 3 Nagrody

1. Nagrodami w Promocji są:
1) Dla Polecającego:

a) za 1 polecenie: 100 zł rabatu na następne czesne
b) za 2 polecenia: 200 zł rabatu na następne czesne bądź po 100 zł na dwa kolejne czesne.
c) za 3 polecenia: 300 zł rabatu na następne czesne bądź po 100 zł na trzy kolejne czesne.

Nie ma limitu poleceń, za każdą następną osobę, polecający otrzymuje 100 zł rabatu na następne czesne.

2) Dla Osoby Poleconej:

Organizator zobowiązuje się do udzielenia rabatu 100 zł na pierwsze czesne.

2. Nie ma możliwości wymiany Nagród na ich równowartość pieniężną.

                                                                                  § 4 Warunki uczestnictwa i przebieg Promocji

1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej i nie dokonujących zakupu nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Udział w promocji jest dobrowolny.

3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik w czasie trwania Promocji powinien:

1) W przypadku Polecającego:

a) polecający przed poleceniem powinien mieć podpisaną umowę na świadczenie usług w żłobku lub przedszkolu Organizatora
b) polecić żłobek bądź przedszkole Organizatora osobie, która nie jest jeszcze klientem Organizatora

2) W przypadku Osoby Poleconej powinna ona:

a) podpisać umowę o świadczenie usług w żłobku bądź przedszkolu Organizatora
b) podać dane osoby polecającej

4. Nagrody w konkursie dla osób Polecających wydawane będą w następnym miesiącu rozliczeniowym po podpisaniu umowy przez osobę Poleconą.

5. Osoba Polecająca nabywa prawo do nagrody z dniem zawarcia przez Osobę Poleconą Umowy. Każda kolejna osoba Polecona uprawnia do nagród kolejnego stopnia. Jedna osoba Polecająca może otrzymać wiele nagród uzależnionych od ilości poleceń. O terminie odbioru nagrody decyduje Polecający.

6. Ilość możliwych poleceń, o których mówi Regulamin jest nieograniczona.

                                                                           § 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia Promocji będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którym jest wykonanie zobowiązań płynących ze złożenia przyrzeczenia publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 11 Regulaminu, na potrzeby realizacji udziału Uczestnika w Konkursie.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt poprzez e-mail littlepeople.przedszkole@gmail.com

5. W związku z uczestnictwem w Konkursie przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie:
a) imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu Uczestnika Promocji;
b) w przypadku Zwycięzców Promocji oraz obsługi reklamacyjnej: adresu Uczestnika

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) uczestnictwa w Promocji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO );
b) wyłonienia Polecających uprawnionych do Nagrody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO);
c) obsługi spraw podatkowych (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności podstawą jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze art. 6 ust. 1 lit c RODO);

7. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności Organizatora odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
a) dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Organizatora i Koordynatora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne);
b) dostawcy usług zaopatrujących Organizatora i Koordynatora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierające procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy hostingowe).

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas poza obszar Unii Europejskiej.

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania. W przypadku roszczeń, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z Kodeksu cywilnego lub przepisów podatkowych. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

10. Przysługuje Państwu jako uczestnikowi Promocji, prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt poprzez e-mail littlepeople.przedszkole@gmail.com. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Promocji.

12. W każdym momencie możecie Państwo dokonać wycofania swojego zgłoszenia co będzie równoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania danych.

                                                                                                            § 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w biurze Organizatora, tj. pod adresem: ul.Sikorskiego 9-11, 64-920 Piła, bądź ul. Targowa 3/1U, 64-920 Piła.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

                                                                                           § 7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny u Organizatora Promocji, w którym możliwy jest odbiór nagród, ul.Sikorskiego 9-11, 64-920 Piła, bądź ul. Targowa 3/1U, 64-920 Piła. a także na stronie internetowej Organizatora www.little-people.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ zamieszczone na stronie www.little-people.pl

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.

4. O dotrzymaniu terminu nadsyłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki przewidzianej Regulaminem decydować́ będzie data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2020 r.